Selecteer een pagina

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

van

SOFTLINK ICT

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tiel

onder no.: 11065941

1. Algemeen.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, diensten, verkopen en/of leveringen door Softlink ICT te Well, hierna te noemen SL, aan haar afnemers, tenzij hiervan bij een afzonderlijke, schriftelijke overeenkomst door SL wordt afgewe­ken.

2. Totstandkoming van de overeenkomst.

2.1 Alle aanbiedingen, prijsopgaven, en dergelijke van SL zijn geheel vrijblijvend, evenals mededelingen van SL over technische hoedanighe­den van de door haar geleverde producten, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

2.2 Tenzij anders overeengekomen is behoudt SL de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door SL verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur en aanbie­dingen. Deze stukken blijven eigen­dom van SL en mogen zonder uitdrukkelij­ke toestem­ming van SL niet worden gekopieerd, aan derden worden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of afnemer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.

2.3 Overeenkomsten komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door SL. Deze uitdrukke­lijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke beves­tiging van SL, danwel uit het feit dat SL uitvoering geeft aan de over­eenkomst.

3. Leveringstermijn.

3.1 Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdruk­kelijk anders is overeenge­komen. Bij niet tijdige levering dient de afne­mer SL derhalve schrifte­lijk in gebreke te stellen en dient de afnemer SL een termijn te gunnen van tenminste de helft van de oorspronkelijk overeengekomen levertijd om alsnog aan haar verplichtin­gen te voldoen.

3.2 Indien termijnbetaling is overeengekomen gaat de leveringstermijn eerst lopen na ont­vangst van de betreffende termijnbetaling. SL is gerechtigd de levering op te schorten indien de afnemer nog niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting uit hoofde van eerder gedane leveringen.

3.3 Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden en/of levering in fasen zullen plaatsvinden, mag SL de aanvang van de werkzaamheden en/of leveringen die tot een fase behoren uitstellen totdat de afnemer de voltooiing van de daaraan vooraf­gaande fase heeft goedgekeurd.

3.4 Wanneer de voor de in de opdracht omschreven controle- of test­werkzaamhe­den benodigde gegevens niet, niet tijdig of niet overeen­komstig de opdracht ter beschikking van SL worden gesteld, worden de werkzaamheden geacht door de afnemer te zijn aanvaard.

4. Levering.

4.1 Als plaats van levering geldt het kantoor van SL.

4.2 Het tijdstip van levering is de dag waarop de zaken het kantoor verlaten, respectie­velijk aldaar ter verzen­ding/afhaling gereed staan, dan wel ter plaatse van de oplevering gereed zijn.

4.3 Vanaf het tijdstip van levering is het risico van de zaken voor rekening van de afnemer.

4.4 Indien de afnemer de zaken niet in ontvangst neemt is hij niettemin de koopprijs verschul­digd. Bewaring van zaken geschiedt voor rekening en risico van de afnemer.

5. Prijs.

5.1 De verkoopprijs is, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gebaseerd op tijdens de aanbieding c.q. aanvaarding van de order voor en bij SL geldende prijzen, koersen, lonen, belastingen, lasten, vrachten, enz. en voor uitvoering gedurende normale werktij­den en onder normale omstandigheden. Tenzij anders overeengekomen zijn installatie­werk­zaamheden niet in de prijs begrepen.

5.2 In geval van verhoging van een of meer kostenfactoren die zich voordoet nadat drie maanden na het sluiten van de overeenkomst verstreken zijn, heeft SL het recht de overeengeko­men prijzen dienover­eenkomstig te verhogen, ook al zou de verhoging van de kostenfactoren bij de aanbieding c.q. orderaanvaarding te voorzien zijn geweest.

5.3 Orders beneden Eur 100,= kunnen worden belast met een bedrag van minimaal

Eur 15,= voor behandelingskosten.

6. Betaling.

6.1 Tenzij anders is overeengekomen dienen alle betalingen te geschie­den binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder aftrek of schuldvergelij­king, ten kantore van SL of op een door haar aan te wijzen bank- of postrekening.

6.2 Indien de afnemer niet binnen de gestelde termijn betaalt is hij van rechtswege in verzuim en maakt SL vanaf de vervaldag aanspraak op de wettelijke rente.

6.3 Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisba­re facturen die het langst open staan, zelfs al ver­meldt de afnemer dat de voldoe­ning betrekking heeft op een latere factuur.

6.4 Is de afnemer in gebreke of verzuim met de nakoming van een of meer van zijn verplichtin­gen dan komen alle redelijke kosten ter verkrij­ging van voldoening buiten rechte voor rekening van de afnemer. Deze kosten worden gesteld op minimaal het incassotarief van de Nederland­se Orde van Advocaten met een minimum van Eur 250,=.

7. Garantie, reklames.

7.1 De garantietermijn van door SL geleverde zaken is gelijk aan de garantie­termijn van de leverancier van SL, of, bij gebreke van een dergelijke termijn, 90 dagen. Indien de afnemer bewijst dat binnen deze periode gebreken zijn ontstaan uitslui­tend of overwe­gend als direct gevolg van de ontworpen constructie, gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal dan zal SL deze gebreken voor haar rekening verhelpen. Voorzover de gebrekkig­heid van de beschikbaar gestelde zaak of de geleverde diensten daarin bestaat, dat daardoor inbreuk wordt gemaakt op enig recht van intellectuele eigendom, kan SL aan de onderhavige verplichting voldoen door opheffing van het betreffende bezwaar of (naar keuze van SL) door terugname van de betreffende zaak of ongedaan­making van de betreffende diensten tegen teruggave van wat wegens het beschikbaar stellen daarvan betaald is. Enige verdergaande garantie wordt door SL niet gegeven.

7.2 Reklames worden door SL slechts in behandeling genomen indien zij binnen tien dagen na levering danwel binnen tien dagen nadat de afnemer het gebrek redelijker­wijs heeft kunnen kennen, schriftelijk ter kennis van SL worden gebracht.

7.3 De garantie vervalt indien de afnemer zelf wijzigingen in of repara­ties aan de gelever­de zaken of installaties verricht of door derden laat verrichten of indien het geleverde voor andere dan normale doeleinden wordt aangewend of op onoordeel­kundi­ge wijze is gebruikt of behan­deld c.q. niet juist zijn onderhouden.

7.4 Indien de afnemer in belangrijke mate tekortschiet in de nakoming van zijn verplich­tingen vervallen de garantiebepalingen.

8. Aansprakelijkheid.

8.1 SL aanvaardt aansprakelijkheid voor door de afnemer geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis, indien en voor zover deze aansprakelijk­heid door de verzekering van SL wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

8.2 Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat is de aanspra­ke­lijkheid van SL beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende opdracht.

8.3 In afwijking van lid 1 en lid 2 aanvaardt SL geen aansprakelijkheid voor schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstan­dighe­den en schade als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie of materialen van de afnemer, noch voor voor SL redelijkerwijs niet te voorziene schade die het gevolg is van

het niet afgestemd zijn van het door SL geleverde op overige, door derden geleverde installatie- en bedrijfson­derdelen van afnemer.

8.4 In geval van een onrechtmatige daad van SL of van haar onderge­schikten is SL

slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel. In deze gevallen is de aansprakelijkheid van SL beperkt tot hetgeen de verzekeraar van SL uitkeert.

8.5 De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van SL of haar leidingge­vende ondergeschik­ten.

8.6 De afnemer vrijwaart SL voor alle aanspraken van derden terzake van schade die krachtens het in dit artikel bepaalde voor rekening van de afnemer zou blijven, indien de betreffende derde de afnemer zou aanspreken.

8.7 Aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade wordt uitgesloten.

9. Overmacht.

9.1 Tijdens overmacht worden de leveringen- en andere verplichtingen van SL opge­schort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door SL niet mogelijk is langer duurt dan zes weken zijn beide partijen bevoegd de overeen­komst zonder gerechtelijke tussen­komst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplich­ting tot schadevergoeding bestaat.

9.2 Indien SL bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplich­tingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtin­gen kan voldoen is zij gerech­tigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zijn.

9.3 Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandig­heden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan SL zijn toe te reke­nen. Hieronder zal ondermeer zijn begrepen de situatie dat de leverancier van SL niet of niet tijdig levert of wanneer om welke reden dan ook de betreffende overeenkomst geannu­leerd wordt.

10. Ontbinding/beëindiging.

10.1 De vorderingen van SL op de afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

– na het sluiten van de overeenkomst aan SL ter kennis gekomen omstan­digheden die SL goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

– indien SL de afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;

– in geval van faillissement of surséance van betaling van de afnemer.

In de genoemde gevallen is SL bevoegd de verdere overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onvermin­derd het recht van SL schadevergoeding te vorderen.

10.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan SL zich bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of oneven­redig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijk­heid niet meer kan worden gevergd, is SL bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

11. Eigendomsvoorbehoud.

11.1 SL blijft eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang de afnemer de vorderin­gen van SL terzake van de tegenprestatie van de overeenkomst niet betaald heeft. SL blijft tevens eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke overeenkom­sten niet betaald heeft en zolang de afnemer vorderingen wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten.

11.2 De afnemer is niettemin gerech­tigd van SL betrokken zaken door te verkopen indien deze verkopen behoren tot de normale bedrijfsuitoe­fening van de afnemer.

11.3 SL is te allen tijde gerechtigd om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken bij de afnemer weg te (doen) halen indien de afnemer zijn verplichtingen niet nakomt. De afnemer dient hiertoe zijn medewer­king te verlenen op straffe van een boete van Eur 1.000,= per dag.

12. Intellectuele eigendom.

12.1 SL behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor met betrekking tot door SL vervaardigde hard- en software en geleverde zaken.

12.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is, zijn verleende gebruiksrechten beperkt tot de (onderneming van de) afnemer. De afnemer zal de gebruiksrechten niet aan derden ter beschikking stellen of overdragen.

12.3 Indien SL een opdracht uitvoert conform door de afnemer verstrek­te specifi­caties, aanwijzingen e.d. vrijwaart de afnemer SL tegen aan­spraken van derden ten aanzien van inbreuken op intellectuele of industriële eigendoms­rechten van die derden.

13. Boetebeding.

Bij overtreding van het in artikel 12 bepaalde verbeurt de afnemer een niet voor compen­satie vatbare boete van Euro 100.000,= voor elke over­treding, op eerste aanma­ning aan SL te voldoen en onverminderd het recht van SL om daarnaast vergoeding van meerdere kosten, schaden en interesten te vorderen en onvermin­derd de verdere rechten van SL uit de overeenkomst of de wet voortvloeiende.

14. Concurrentiebeding.

14.1 Het is de afnemer verboden om binnen twaalf maanden na beëindi­ging van de overeenge­komen werkzaamhe­den of (op)levering van producten alsmede gedurende de periode van de opdracht of overeen­komst met SL, een arbeidsover­eenkomst aan te gaan met medewerkers van SL of deze medewerkers op enigerlei andere wijze tewerk te stellen, zonder uitdrukkelijke goedkeuring van SL.

14.2 Bij overtreding van het in het vorige lid bepaalde verbeurt de afnemer een boete zoals genoemd in artikel 13.

15. Toepasselijk recht.

Op alle overeenkomsten tussen SL en de afnemer is bij uitsluiting het Nederlandse recht van toepassing.

16. Geschillen.

Alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, welke tussen SL en de afnemer mochten ontstaan zullen behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen in kort geding uit te lokken, ter keuze van SL, hetzij aan de uitspraak van de gewone rechter, hetzij – met uitsluiting van de gewone rechter – aan het oordeel van een scheidsgerecht onderwor­pen zijn. De bevoegde rechtbank is de rechtbank van de vestigingsplaats van SL.

17. Wijziging van de voorwaarden.

SL is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwer­kingtreden. SL zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de afnemers toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is meegedeeld, treden wijzigingen jegens de afnemer in werking zodra hem de wijziging is meegedeeld.